pl en
Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy w Korzkwi
Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacja naszego ośrodka i sprawdzenia aktualnej oferty.
Ośrodek Harcerski w Korzkwi składa się z dwóch budynków - w jednym znajduje się 29 miejsc noclegowych oraz świetlica, natomiast w drugim mieści się kuchnia, jadalnia oraz pomieszczenia służbowe. Ponadto, mamy dla Państwa pięć drewnianych, 10 osobowych domków.
Nie ulega wątpliwości, że Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych naszego kraju. Świadczyć może o tym fakt, że do końca XVIII w. był on pełnoprawną stolicą Polski. Według oficjalnych rankingów, Kraków znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej atrakcyjnych miast Europy.
Ośrodek Harcerski w Korzkwi znajduje się na południowo-wschodnim krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Usytuowany 15 km na północny-zachód od Krakowa, stanowi doskonałą bazę wypadową do ważnych punktów na mapie Województwa Małopolskiego.

W sieci NGO

 

Skuteczny PR i fundraising

Ostatni z warsztatów zaplanowanych dla uczestników projektu W sieci NGO dotyczył promocji działań organizacji oraz wykorzystania internetowych kanałów komunikacji do zwiększenia zasięgu oddziaływania instytucji trzeciego sektora.

Małe organizacje pozarządowe bardzo często nie dostrzegają konieczności promowania swoich działań i przekonywania społeczeństwa lokalnego do włączenia się w nie. Bardzo często małe organizacje nie mają, lub też nie aktualizują strony internetowej, nie mają konta na portalach społecznościowych.

Lokalne NGO nie powinny działać w „ukryciu" lecz na szeroką skalę promować swoją miejscowość, region, projekty, ponieważ tylko wtedy przełoży się to na realną zmianę społeczną i wzrost zaangażowania obywateli w działania lokalne.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się ze specyfiką prowadzenia działań promocyjnych oraz działań PR dla NGO. Wyposażeni zostali również w wiedzę na temat najlepszych praktyk i zasad korzystania z mediów społecznościowych, co każdorazowo poparte było analizą najlepszych praktyk.

W ramach praktycznej części szkolenia uczestnicy pracowali nad komunikacją swojej organizacji oraz tworzyli lub aktualizowali dostępne kanały komunikacji ucząc się efektywnej komunikacji marketingowej pod okiem ekspertów.

 

Produkt turystyczny jako sposób funkcjonowania NGO i forma aktywizacji społeczności lokalnej

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i lokalnymi instytucjami w obszarze turystyki to wyjątkowa szansa rozwoju. Uczestnicy projektu W sieci NGO wzięli udział w szkoleniu poświęconemu tematowi produktu turystycznemu. Dobrze opracowany produkt turystyczny o szansa zwiększenia zainteresowania daną miejscowością lub regionem. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych oraz dyskusji nad dobrymi praktykami i przykładami udanych wdrożeń produktu turystycznego na poziomie lokalnym oraz ponadregionalnym.

W części warsztatowej uczestnicy przygotowywali własne koncepcje produktów regionalnych bazujących na mocnych stronach i atrakcjach reprezentowanych regionów. Zwieńczeniem warsztatowej części była prezentacja koncepcji produktu turystycznego, która stanowiła również trening przed przyszłymi rozmowami na temat wdrożenia projektów w życie.

 

Animacja jako metoda pracy w środowisku lokalnym

Kolejnym z warsztatów oferowanych w ramach projektu W sieci NGO było spotkanie poświęcone taktyce animacji społecznej. Podczas szkolenia uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z tą metodą oddziaływania na lokalne środowisko zarówno od strony teoretycznej jak i w praktyce tworząc własne scenariusze spotkań animacyjnych, a później prezentując je na forum grupy warsztatowej.

Podczas szkolenia uczestnicy poznali podstawowe informacje związane z zagadnieniem animacji społecznej, najczęstszych formach animacji oraz roli animatora społecznego w procesie. Ważnym blokiem zajęć było omówienie trudności w prowadzeniu działań animacyjnych, z którymi mogą spotkać się przedstawiciele organizacji podczas własnych działań animacyjnych na rzecz społeczności lokalnych. Tworzenie własnych scenariuszy spotkań animacyjnych poprzedziła analiza dobrych praktyk i bliższe przyjrzenie się zakończonej sukcesem działalności animacyjnej w środowiskach lokalnych.

 

Współpraca NGO i instytucji administracji publicznej - budowanie partnerstwa lokalnego

Kolejne, szóste już, warsztaty poświęcone zostały współpracy NGO i instytucji administracji publicznej oraz budowaniu partnerstwa międzysektorowego. Dla małych organizacji administracja publiczna stanowi bardzo często jedynie źródło uzyskiwania małych granów, co znacząco ogranicza wachlarz możliwych form współpracy, które przynoszą korzyści zarówno dla organizacji pozarządowych jak i dla administracji publicznej.

Podczas szkolenia największy nacisk położony został na zrozumienie zasad funkcjonowania oraz zadań administracji publicznej, a także na wypracowanie modelu współpracy, która owocować będzie wspólnymi działaniami na rzecz społeczności.

 

Wolontariat jako forma rozwoju społeczności lokalnej

Uczestnicy projektu W sieci NGO wzięli udział w szkoleniu dotyczącym pracy z Wolontariuszami. Dla wielu z uczestników projektu szkolenie było pierwszym spotkaniem z formalnymi i prawnymi zagadnieniami dotyczącymi wolontariatu.

Wierzymy, że dobrze zorganizowany wolontariat to klucz do sukcesu organizacji działających w trzecim sektorze, dlatego podczas szkolenia duży nacisk położony został na aspekty prawne współpracy z wolontariuszem, obowiązki organizacji oraz proces pozyskiwania wolontariuszy. Uczestnicy poznali również obowiązki koordynatora wolontariatu i praktyczne aspekty planowania pracy i rozwoju wolontariusza.

Efektem warsztatowej części szkolenia jest wypracowanie strategii pozyskiwania wolontariuszy dla organizacji oraz ofert, które wspomogą członków organizacji w planowanych rekrutacjach wolontariuszy. Uczestnicy mieli okazję również w sposób praktyczny zapoznać się z niezbędną dokumentacją towarzyszącą pracy wolontariusza w organizacji.

 

Praca metodą projektu

Za nami kolejne warsztaty dla uczestników projektu W sieci NGO. Uczestnicy projektu podczas dwóch dni intensywnej pracy zdobywali wiedzę na temat pracy metodą projektu.

Tworzenie projektów jest jedną z podstawowych umiejętności współczesnych organizacji pozarządowych. Właściwe definiowanie celów, formułowanie rezultatów, tworzenie harmonogramów czy rozpisywanie działań to klucze do sprawnego działania organizacji i skutecznego pozyskiwania środków na realizacje projektów.

Warsztaty nakierowane były również na podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania projektami, by wesprzeć liderów mniejszych organizacji pozarządowych w późniejszym wdrażaniu utworzonych projektów.

 

Możliwości pozyskiwania grantów

Małe i średnie organizacje w swoim działaniu często bazują jedynie na własnych środkach finansowych lub korzystają z niewielkich grantów udzielanych przez instytucje samorządowe. W ramach projektu W sieci NGO pragniemy zmienić ten stan rzeczy.

Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania grantów, w tym również grantów w ramach współpracy między narodowej oraz w ramach edukacji międzykulturowej. Szkolenie miało na celu naświetlenie możliwości korzystania z dostępnych źródeł finansowania projektów oraz wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego składania ofert w konkursach.

Podczas części warsztatowej uczestnicy, często po raz pierwszy, mieli możliwość wypełniania wzoru wniosku o dofinansowanie projektu i pod okiem ekspertów prowadzących szkolenie mogli rozwiać wszystkie swoje wątpliwości. Ostatnim etapem zajęć warsztatowych była prezentacja projektów przed grupą kursową.

 

Strategia rozwoju NGO w kontekście rozwoju społeczności lokalnej

Uczestnicy projektu W sieci NGO wzięli udział w kolejnym szkoleniu z cyklu warsztatów nakierowanych na rozwój wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem warsztatów Strategia rozwoju NGO w kontekście społeczności lokalnej było nauczenie uczestników projektu myślenia długofalowego oraz korzyści wynikających z planowania dla samej organizacji, ale także dla społeczności lokalnej.

Początek warsztatów stanowiła dyskusja nad doświadczeniami uczestników szkolenia w pracy ze strategią oraz rozmowa na temat najlepszych praktyk.

Uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę z zakresu diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej, wykonywania analiz sytuacji organizacji oraz określania misji, wizji i budowania celów zarówno na strategicznym jak i operacyjnym poziomie.

W kolejnych blokach warsztatowych uczestnicy poznali zasady budowania właściwych mierników realizacji strategii ora pracowali nad koncepcją promocji NGO.

Szczególnie ważnym punktem warsztatów była praca uczestników nad strategią dla własnej organizacji, która poprzedzona była analizą dobrych przykładów strategii polskich organizacji pozarządowych.

 

Sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami

Pierwsze warsztaty realizowane w ramach projektu W sieci NGO dotyczyły sieciowania i współpracy z innymi podmiotami. Podczas tych warsztatów uczestnicy mieli szansę poznać się na wzajem oraz dowiedzieć się więcej o realizowanych prze siebie inicjatywach.

Celem warsztatów było pokazanie ważnego faktu, że w grupie można dokonać więcej, ponieważ środowisku NGO czasem spotkać można postrzeganie bliźniaczych formacje bardziej jak konkurencję, niż partnerów. Mądre sieciowanie wymaga dużej samoświadomości sprzymierzonych organizacji, jasno wytyczonych celów i strategii działania, jednak wysiłek włożony w budowanie sieci zwraca się z nawiązką, ponieważ wspólnie można zrealizować zadania, na które pojedyncze organizacje nie mają zasobów.

Podczas pierwszej części szkolenia wspólnie analizowaliśmy na czym polega mądre sieciowanie, od czego zacząć, na co uważać, w jaki sposób organizacje mogą współpracować ze sobą. W drugiej, warsztatowej części uczestnicy w grupach dwóch, trzech organizacji tworzyli plan wspólnych działań wykorzystując zasadę synergii dla osiągania jeszcze lepszych rezultatów.


W sieci NGO

W naszym ośrodku od maja do grudnia 2017 roku realizowany jest projekt W sieci NGO. Całym sercem wspieramy aktywny rozwój trzeciego sektora i wierzymy w to, że duże, bardziej doświadczone organizacje powinny wspierać te troszkę mniejsze, które często dopiero zaczynają swoją drogę i pracę na rzecz zmieniania lokalnych społeczności.

Głównym celem projekt jest niwelowanie dużych dysproporcji pomiędzy organizacjami z obszarów miast, a tymi podejmującymi działania na terenach wiejskich. Organizacje te rozpoczynając pracę i realizując swoje działania często spotykają się z zupełnie innymi problemami, z którymi w dużych aglomeracjach czasem łatwiej sobie poradzić. Różnice te dotyczą zarówno dostępu do funduszy, jak również szansy uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach czy korzystanie z doradztwa bardziej doświadczonej organizacji.

Mniejsze organizacje, co wynika z naszej analizy lokalnego sektora NGO, często borykają się z problemem ograniczeń w obszarze wiedzy i koniecznego doświadczenia. W organizacjach lokalnych skupiają się liderzy i najaktywniejsi członkowie grupy, których najważniejszym zasobem są pomysły, będące odpowiedzą na faktyczne potrzeby lokalnej społeczności, chęć do działania i wprowadzenia zmiany. W tego typu organizacjach jednak najczęściej ograniczenia czasowe i merytoryczne mają bardzo negatywny wpływ na zapał i motywację liderów, a przez to również na całą organizację.

Niestety bardzo często obserwujemy zjawisko, w którym bez wsparcia małe organizacje pozarządowe nie wychodzą poza działania świetlicy, czy okazjonalnie organizowane akcje. Nasze działanie ma na celu wsparcie małych lokalnych organizacji pozarządowych.

Organizacjom uczestniczącym w naszym projekcie zaproponujemy cykl warsztatów, których celem będzie wzmocnienie kluczowych umiejętności oraz nabycie wiedzy niezbędnej do odnoszenia sukcesów i sprawnej realizacji misji organizacji. Oprócz tradycyjnych form rozwoju, jakimi są warsztaty, przygotowaliśmy również doradztwo wspierające realizację własnych projektów jako odpowiedź na indywidualne potrzeby wynikające z charakteru i zakresu działań każdej z organizacji. Dodatkowo, by jeszcze bardziej zwiększyć kompetencje przedstawicieli organizacji i ułatwić im pracę nad aktywizowaniem lokalnych społeczności i działaniem na ich rzecz, w ramach programu realizowane będą superwizje projektów oraz wizyty studyjne, umożliwiające spotkanie się w działaniu z najlepszymi praktykami.

Projekt W sieci NGO jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

logo
Nazwa pliku
noteAnimacja jako metoda pracy w środowisku lokalnym.pdf
noteMożliwości pozyskiwania grantów.pdf
notePraca metodą projektu.pdf
noteProdukt turystyczny jako sposób funkcjonowania NGO.pdf
noteSieciowanie i współpraca z innymi podmiotami.pdf
noteSkuteczny PR i fundraising.pdf
noteStrategia rozwoju NGO w kontekście rozwoju społeczności lokalnej.pdf
noteWolontariat jako forma rozwoju społeczności lokalnej.pdf
noteWspółpraca NGO i instytucji administracji publicznej.pdf
ZHP Chorągiew KrakowskaFundacja\”Gmina\”sqadnica\”\”ngo\”\”fio\”\”fio\”
© Copyright 2014. Zakaz kopiowania bez zgody autora. Wykoanie: Damian Kulig. Właściciel strony: Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji.
top